परतावा धोरण

अभ्यासक्रम कोणत्याही कारणास्तव परत केला जाणार नाही.